Povijest 2009

Piezoelektrična svojstva kristala

 – voditeljica: Tena Dubček

Railgun

 – voditelji: Juraj Klarić, Jerko Roško

Fotoelasticimetrija

 – voditeljica: Marija Došlić

Vodljivost živaca

 – voditeljica: Veronika Sunko

Kako je živčani sustav veoma bitan za život ljudi, ali i većine ostalih živoinja, ideja ovog rada je proučiti prenošenje signala kroz živac. Kada je živac potaknut dovoljno jakim podražajem on daje aktivan odgovor koji se očituje akcijskim potencijalom. Dizajnirana je aparatura koja bi trebala omogućiti podražavanje živca i očitavanje njegovog odgovora. Za mjerenja je odabran živac škampa zbog toga što su oni lako dostupni i iz njih je jednostavno izvaditi živac. Nakon što su mjerenja izvršena, primjećeno je da akcijski potencijal nije očitan. Moguće je da živac nije dao aktivni odgovor jer je bio previše oštećen ili su škampi bili predugo mrtvi. Također, postoji mogućnost da je živac dao aktivni odgovor, ali on nije mogao biti očitan koristeći ovu aparaturu. Kako aktivni odgovr nije očitan proučena su pasivna svojstva živca. Zaključeno je da napon ovisi kao zbroj dvaju eksponencijalnih krivulja, oblik krivulje ne ovisi o trajanju signala i asimptotski napon je linearan zadanom naponu.

Vip Eureka

Camera Obscura, mentorica: Veronika Sunko, nositelj: Vilim Štih

U radu je su istražena optička svojstva i područja primjene camere obscure, jednog od najstarijih optičkih uređaja. Camera obscura sastoji se od svjetlosno nepropusne kutije, izuzevši kružni otvor na jednoj strani. Predstavljen je potpun teorijski model optičkih svojstava uređaja. Analizirani su difrakcijski uzorci svakog otvora korištenjem lasera različitih valnih duljina. Rezolucija je mjerena sustavnim postupkom koristeći testni uzorak vlastite izrade. Također, napravljen je interaktivni model sa promjenjivim parametrima. Neke od korištenih metoda primjenjive su i na analizu drugih optičkih uređaja.

Orijentacija pomoću polarizirane svjetlosti, mentorica: Marija Došlić, nositelj: Danko Marušić

U radu je prikazano istraživanje polarizacijskih svojstava Zemljine atmosfere na primjeru jednog od načina orijentacije kukaca u prostoru. Izrađen je uređaj koji omogućuje mjerenje kuta polarizacije svjetlosti u točki zenita. Uređaj mjeri napon na izvodima dvaju solarnih ploča prekrivenih međusobno okomito postavljenim polaroidima. Analizom izmjerenih vrijednosti napona tijekom jednog ciklusa rotacije uređaja moguće se orijentirati u prostoru, odnosno pronaći smjer sjever-jug. Razvijen je teoretski model te su vrijednosti dobivene mjerenjima uspoređene s pretpostavkama. Raspravljena je mogućnost praktične primjene ovog načina orijentacije.

Karakteristike vodljivosti i faznog prijelaza krutog elektrolita bakrovog(I) tetrajodomerkurata, mentor: Damjan Pelc, nositelj: Igor Marković

Kruti elektroliti su materijali koji mogu voditi električnu struju kao ionski vodiči. Proučavan je bakrov(I) tetrajodomerkurat koji pokazuje osobine i elektronske i ionske vodljivosti. Istražena je promjena vodljivosti i boje pri faznom prijelazu u ovisnosti o temperaturi. Konstruiran je uređaj za precizno mjerenje vodljivosti i reguliranje temperature. Pri temperaturi nižoj od temperature faznog prijelaza (oko 67 °C) materijal pokazuje ionsku i elektronsku vodljivost dok na višim temperaturama dominira ionska vodljivost što je pokazano mjerenjima. Objašnjen je fizikalni mehanizam vođenja električne struje za temperature iznad faznog prijelaza, a za temperature ispod faznog prijelaza dane su fizikalne ideje i moguća objašnjenja vodljivosti. Izračunata je i energija aktivacije iona pri prolasku kroz kristal. Pri temperaturi faznog prijelaza uočena je promjena boje uzorka iz crvene u crno-smeđu.

Eksperimentalni rad

Let vretenca, mentor: prof. Želimir Miklić, nositelji: Marija Miljak, Luka Malovan

U ovom pokusu smo promatrali krilo vretenca i aerodinamičke sile koje djeluju na njega pri različitim brzinama strujanja zraka i različitim napadnim kutovima. Obavljali smo statička mjerenja, što znači da je krilo bilo u mirovanju. Pokus smo obavljali sa krilima pravih vretenaca što je poželjno za aerodinamička ispitivanja koja odgovaraju stvarnim uvjetima letenja (prirodna veličina modela, približno ista brzina pri testiranju i stvarnom letu).